Miljø og gjenvinning

Bil og bilbruk er en vesentlig miljøfaktor i dag i hele verden. Både ressursbruken knyttet til å lage nye biler og bruken av bil påvirker miljø og jordas begrensede ressurser. Samtidig er bilen svært viktig for at både enkeltpersoner og virksomheter skal kunne fungere.

Når biler og andre kjøretøy tas ut av bruk blir det derfor svært viktig at alle ressurser som det er mulig å direkte gjenbruke blir gjenbrukt, for eksempel bruke originaldeler. Dette sørger kvalifiserte, engasjerte og lokale biloppsamlere for. Det er også svært viktig at alle helse- og miljøfarlige stoffer blir tatt hånd om på en sikker og god måte, både for menneskene og for miljøet. Disse skal ut av kretsløpet og til sikker destruksjon. Derfor blir kompetansen, holdningene og utstyret hos biloppsamlere i fremtiden viktigere og viktigere for å få dette til.

Hos biloppsamlerene demonteres brukbare deler, ulike oljer, væsker drivstoff tappes av bilen, airbager-eksplosiver fjernes, batteri tas ut, dekk demonteres, AC-gassanlegg tømmes i tillegg til annen miljøsanering. For en rekke av disse komponentene finnes det egne retursystemer, og gjenvinningsløsninger som disse følger videre. Biloppsamlerene er underlagt egne tillatelser fra respektive fylkesmenn og et strengt regelverk knyttet til fasiliteter og arbeidsområder.

Når biloppsamler har demontert gjenbrukbare deler, og sørget for miljøsanering av bilvrakene blir disse hentet av BilRetur og transportert til fragmenteringsverk som fortsetter gjenvinningsprosessen.

Bilretur ønsker å ha avtale med så mange fragmenteringsverk som mulig slik at vi kan ha en så miljøeffektiv logistikk og transport av bilvrakene som mulig. Da reduseres også miljøbelastningen.

På fragmenteringsverkene blir bilvrakene malt opp i små biter. Det blir i avanserte sorteringsprosesser sortert ut ulike kvaliteter av for eksempel jern, metaller, plast, glass samt en avfallsfraksjon. Disse ulike typene med materialer kan nå være innsatsfaktorer enten som 100% grunnlag for egne råvarer eller som innsatsfaktorer i ny produksjon.  

Ved materialgjenvinning spares energi fordi omsmelting av feks jern/metall fra bilvrak krever mindre energi sammenlignet med ny produksjon av tilsvarende. I tillegg vil man ved å gjenvinne materialene begrense uttaket og forbruket av jomfruelige råvarer.

Dessverre kan ikke alt materialgjenvinnes, og det blir en fraksjon som går som brennstoff til for eksempel fjernvarmeanlegg, og derved blir energigjenvunnet.

Fra 1.1.2015 er både nasjonale og EU-krav at over 85% i vekt av de kasserte kjøretøyene skal materialgjenvinnes, 10% kan energigjenvinnes, og inntil 5% til destruksjon/deponi.

Alle som er involvert i fra biloppsamler, fragmenteringsverk og Bilretur er koblet sammen i et felles nasjonalt rapporteringssystem for å holde oversikt og styring på alle materialstrømmene. 

For å se mer om klimagevinstene ved gjenvinning se:

http://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/klimanytte-av-gjenvinning_061107.pdf
eller  http://www.autoretur.no/Kategori/Gjenvinning/1142.php

© Bilretur AS. Alle rettigheter.